Lviv region:
• Krakovetskiy
• Bukovskiy
• Velykolyubinskiy
• Zovtantsi
• Orphanages “Dobre Sertce”, “Vyshenka”

Ivano-Frankivsk region:
• Snyatynskiy
• Zaluchanskiy

Ternopil region:
• Ternopilskiy Center for Psychosocial Rehabilitation of Orphans

Donetsk region:
• Chasovoyarivskiy